Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


272                   FLORA INBICA.           [Fumariacea.

folia circumscriptionc lineari-oblonga. Pinnuhe 2-5-jugse, sparsce, *- poll, latixj,
varie crenato-lobattc, rarius iutegerriraaj, basi stcpius eordataj. Racemi breves, den-
siflori. Pddicelli brevissimi. Uractete iloribi's ^ breviores, patentes, membranacere,
anguste suhulatic. Plows fere recti v'. culesm; ot npicibus petalorum sensim ascendeu-
tibns, $ poll, longi', rosci. Sepala elougato-subiilata, membrauacca. Petala eite-
riora apice concava, abrupte acuminata, interioribus npice cmarginatis j calcarc brovi
inflato apice obtu^o incurvo. Stiiqtue immaturiu $ poll, longfe, stylo recto valido
terininata;. C.JtabeHattf affinis, differt prascipue statura humiliore, foliorum piunis
paucijugis, iloribus majoribus roseis minus curvis, ct bracteis elongatis subulatia.

3. DICENTRA, Bork.
Diclytra, JOC., Bactylicapnos, 7/W/., IVfacrocapnos, Boyle.

Sepala 2, decidua. Petala 4, libora, antioum et posiicuiu basi saceata
v. calcarata. Stamma C ; filaincnta libcra v. basi distincta, supernc co-
alita, iu termer lio cujusvis synemalis ba.si proccssu calcuriibriui aucto.
Qoitla juxta placentas iatcrvalvulares pluriuia. Stigma bilobum* Oap-
mla sOiquosa v. baccata, valvia linearibus membranaccis v. ovatis car-
nosisque ; placentis semiaibusque ut in Coryd&li. Herboe gladerrima,
Inditoz, plerumque scandentes, radicibus perennantibus, caule tereti ramoso
ffracili carnosulo, ibliis opposititt ducomposit'is, peiiolis cirrltom^ pinuulis
S-nerviis ovatis meffitinwuwis, racemis oppositSfoliis mtfanti&us.

All the Juillan species of tins pretty genus arc scnndcnt, whereas most of the
American aud Siberian oueh hu\e bulbous rtJots., radical leaves, aud the ilowcrs on erect
scapes. There appears to us to be no grounds for dividing the geuns, either on this
account or on the form <1"1 structure of the pods, as the same differences of habit
occur in Qory&alwt and tlwre I, a transition iu tho structure of the pod from the
membranous linear valves of the urst section, to the more or less fleshy, broad, and
almost indehiscent ones of J).

Sect. 1. SUitim lincaris ; vafois TnembraDaceis.
1. p* tortdosa (M.f. et T.) ; corywibis 6-8-fioris, siliquis anguste
Haearibus torulosis, seminibus uniseriatis opacis granulatis basi stro-
phiolo cinctis.
HAii. In montibus Khasia, graminosis alt. 6-6000 ped., Griffith!*
(Fl. Aug.) (I?. *,)
llerba teuella, glaberrima, glauca, 8-10-pedalis. Caules scandentes, debilea, an-
gukti. Folia 2-4 poll, longa, c basi bi-tri-piunatisecta, pirmis primariis iongissiipe
petiolulatis, divoricatis ; piunulis paucis, remotis, ^-J- poll, longis, ellipticis, acutia
acmninatisre, membranaoeis. Petiolits basi simplex, apice scupius in raraos c^pillares
cirrhoaofi dichotome divisus. Ptdunntli oppositifolii, i-2 poll, longi, gracXlea, apice
sabumbeJlatira corymbosi. Jlractecc membrauacett, linearcs, pedicellos subcequantes,
marginibus lacoris. JPedicelli 6-10, %~$ poll, longi, gracilos, stricti, supcrne subin-
crassati. F/w*s poudnli, i- poll, longi, auroi. 6V/M/a Uxicari-aubulata, flore |-~J
breviora, inembrjuiucca, niargine plus ininusvu lacera, basi dilatata limbriata. Pe-
tala, exteriora apice brcvitcr cucidlata, abrupte acuminata, bnsi saceata, interiora in-
fira apicem. in rostrum breve bieuspidatum ultra petala exteriora breviter porrectum
coalita, lamina cujuavis brevi paudunfornii, unguo capillari elongate libero. Synr-
mata basi calcare brevi incurvo instroctn. Ovarivm lineare, orulia plurimis; stylo
graclli j stigmate subquadrato, bilobo, basi utriuque in conxu producto. , Sitigva
li-2 poll, longa, cum, tondosa, in stylum validum angostata. Semina 15-20, al-
terna, mnjuscula, basi strophiob bilameUato inclusa.